خانه / E-commerce: Its Development and Future Perspectives

E-commerce: Its Development and Future Perspectives

E-commerce: Its Development and Future Perspectives

Computer systems have had a significant impact on people’s lifestyle and reaction to business processes. Additionally, the advent of technology and internet connectivity has also influenced the way people do business online. E-commerce has emerged with the advent of internet connectivity. Ideally, many businesses have used different forms of e-commerce to increase their productivity and market their goods and services to many people all over the world.best custom writing website Notably, the uptake of e-commerce services and innovations linked to e-commerce has been gradual. Prior to the 21st century, many organizations relied on the brick and mortar architecture to sell their goods and services. Advancements in technology past the 21st century have led to change in business trends and influenced organizational development.

Developments associated to e-commerce have been influenced by information, communication and technology (ICT). The availability of information and technology in the early 1990s acted as a starting point for future development linked to ICT. In the 1990s, the internet was one of the futuristic innovations within the ICT sector. Even in its early stages of development, the internet proved to be a major contributor to communication among different people (Farrokhnia & Cameron, 2013). Essentially, many companies did not use the internet during its initial stages of invention. Additionally, the early internet version was not consumer friendly, and the graphic user interfaces were not well developed.

Advancements in e-commerce progressed with the increase in developers and programmers. The programmers and developers were instrumental in creating codes that led to a modified version of the internet. In late 2000, there are many graphic user interfaces developed, and many organizations saw the need of having a website. Many organizations viewed websites as a medium for advertising their goods and services (Poel & Rutten, 2012). The other technology within the ICT that influenced e-commerce is the availability of computers. People use computers and personal laptops to browse the internet. The mutual connection and technological advancements in computer manufacturing and the internet have led to widespread uptake of e-commerce services. Currently, many businesses rely on e-commerce for internal and external operations. Additionally, e-commerce is seen as a major source of income for marketers.

Future trends affiliated to e-commerce are construed to technological innovations. These technological innovations are linked to the way people view the internet and its impact to social development. Notably, technological innovations are shifting from the desktop and laptop designs to small sized computer devices. Additionally, there are increased innovations in smartphones and tablets. It is through these innovations that e-commerce is being viewed as a phone based system. Essentially, the internet is at its peak and many businesses have an online presence. Many online based businesses are now looking for ways to beat their competitors in the cyber world. Additionally, e-commerce has also led to the advent of e-payment solutions such as PayPal and Moneybookers. Many business entities are using these online payment methods to offer real-time services to customers from different regions in the world.

The development and future prospects in e-commerce show that e-commerce is a progressive sector that relies heavily on technological advancements. Many companies understand that e-commerce has a direct impact on business operations, and it eases the way people react to business processes. Communication among stakeholders within the organization and to customers has also been a major facet of e-commerce. Additionally, many businesses use e-commerce to market their goods and distribute their services to many folks. Based on both the growth and long run traits, it is correct to argue that e-commerce is still changing.

درباره alfa

حتما ببینید

مراقبه روزانه “یکسال معجزه” 27 مهر

بیست و هفتم مهر:   هیچ چیزی به کار نخواهد افتاد، مگر اینکه تو آن را انجام دهی.

   خدمتگذاری در نیکوتینی های گمنام برایم آسان بود زیرا بسیاری از اعضای جلسه خانگی ام در نیکوتینی های گمنام خدمت می کردند. اولین خدمتم خوشآمدگویی بود. سپس خدمت منشی و عاقبت خدمت نماینده بین گروه را پذیرفتم. با شروع خدمت به مرور وسوسه مصرف نیکوتین کاهش یافت و پس از مدتی کاملا از میان رفت. به طور یقین، اطمینان دارم به واسطه انجام خدمات صادقانه وسوسه مصرف نیکوتین از من گرفته شد.

برای امروز، می دانم خدمت چیزیست که در درجه اول آنرا برای خود انجام می دهم. اگر در این راه کمکی هم به دیگران شود پاداشی مضاعف دارد.