خانه / چین

چین

نگاهی به فلسفه ی چین باستان

مقدمه:

«لایب نیتس» حق داشت که در سال ۱۶۹۷برای چاره‌ی انحطاط اخلاقی اروپا توجه به حکمت چینی را توصیه میکرد. عصر روشنگری اروپا به این حکمت اخلاقی که هدف آن سیاست و تربیت بود علاقه بسیار نشان داد.

اما آیا این فلسفه همچون فلسفه‌ی بودا با مسائل زندگی واقعی ارتباط دارد؟ آری؛ این فلسفه به شیوه های متعدد از مسائل انسانی ابهام زدایی می کند و در واقع وقتی فرد در مواجهه با گزینش های زندگی واقعی ست، ابهام زدایی امری مفید است.

به عبارتی بهتر فلسفه‌ی چین و هند جزو معدود فلسفه هایی هستند که بیشترین تمرکز خود را به دور از مسائل فنی فلسفه  بر روی انسان وهستی او گذاشته اند. اما تفاوت فلسفه‌ی چین با هند در این است که فلسفه‌ی چین رنگ مذهب ندارد ولی ممزوج با دیانت است. همانطور که اشاره کردم در چین توجه به انسان جلب نظر می کند و به همین دلیل فکر چینی کاملاً به طرف اخلاق و جلوه‌ی خارجی وعینی اشیاء متوجه میشود. 

استادان حکمت چین

 

 تنگ شی

در بین کهن ترین حکماء اخلاقی چین نام « تنگ شی» به عنوان‌ یک « سقراط » سوفسطایی دنیای شرق در خور ذکر است. وی در اوایل جوانی « کنفوسیوس» نوعی فلسفه‌ی سوفسطایی را مبنی بر نسبی بودن حقیقت تعلیم می داد که بهانه‌ای به دست فرمانروایان داد تا او را نیز مثل سقراط  از سر راه قدرت خویش دور کنند.

لائوتسه

استاد کهنسال حکمت چینی، معاصر کنفوسیوس، «لائوتسه » بود. او‌یک نسل قبل از کنفوسیوس بود. لائوتسه  فلسفه‌ی تائو (طریقت) را بنیاد نهاد و همه‌ی آثار مکتوب را رد کرد و معتقد بود دانش فضیلت نیست، زیرا برخی از شرورترین افراد جهان مردم تحصیل و دانشمند بوده اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌(‌یاد آور این شعر حافظ: تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست) . او معتقد بود به کار بستن تائو برای روشن فکر شدن نیست، بلکه برای ساده و نادان ماندن است. در‌یک کشور ایدئال اختراعات معدود است زیرا اختراع تنها برثروت توانگران و قدرت قدرتمندان می افزاید. در کشور ایدئال قوانین مختصر و معدودند، زیرا هر چه قوانین بیشتر باشد دزدانی که آن قوانین را می شکنند بیشترند.

لائوتسه اساساً مرد انتقاد بود. حرف‌های پوچ و عقیده های بی مغز و بی معنی را با قضاوتی سخت و تند نابود می کرد. از تمدن عهد خود بیزار بود و خود را به آغوش آسایش بخش عرفان، تصوف و تفکر باطنی انداخته بود. تعلیم لائوتسه هدف حکمت و فلسفه را نیل به زندگی معقول می شمرد و نیل به این مقصود را موقوف به درک مفهوم تائو می پنداشت.  این تائو که او آن را نظم کل ‌یا نظام عالم تلقی می کرد. ظاهراً قبل از لائوتسه هم حکمت چینی شناخته شده بود ولی او اولین کسی بود که آن را مبنای‌یک تعلیم اخلاقی منظم ساخت و نوعی اخلاق رواقی از آن به وجود آورد که توانست صلح و آرامش را در بین انسان ها تضمین کند. تعلیمات او به نوعی شکاکی و بدبینی نیز منجر شد که ندای بازگشت به طبیعت را در می داد و همچون ژان ژاک روسو می‌خواست انسان را دوباره به دنیای جنگل برگرداند.  بر طبق ادعای  پال توئیچل مروج اکنکار در دنیای معاصر، لائوتسه از جمله استادان معظم  اکنکار، طریق نور و صوت خداوند  نیز می باشد. 

چند جمله‌ ی حکیمانه و زیبا از کتاب " تائو ت ِ چنگ " نوشته لائوتسه:

 «هیچ چیز در این جهان

 چون آب، نرم و انعطاف پذیر نیست.

 با این حال برای حل کردن آنچه سخت است

 چیز دیگری‌یارای مقابله با آب را ندارد.

 نرمی بر سختی غلبه می کند

 و لطافت بر خشونت.

 همه این را می دانند

 ولی کمتر کسی به آن عمل می کند.»

..............

«انسان، نرم و لطیف زاده می شود

و به هنگام مرگ خشک و سخت می شود.

گیاهان هنگامی که سر از خاک بیرون می آورند نرم و انعطاف پذیرند

و به هنگام مرگ خشک و شکننده.

پس هر که سخت و خشک است

مرگش نزدیک شده

و هر که نرم و انعطاف پذیر

سرشار از زندگی است. »

..........

«آرام زندگی کن

هرگز با طبیعت‌یا همجنسان خود ستیزه مکن

 گزند را با مهربانی تلافی کن.. »

 

استاد کونگ  ‌یا  کنفوسیوس

چین تنها کشوری است که در آن فیلسوفی اثباتی چون کنفوسیوس با اطلاع عمیق درباره‌ی امور بشری سازنده به شمار می‌رود.

«کونگ چو» که شاگردانش او را «استاد کونگ» خوانده اند در آخرین ایام عمر لائوتسه محضر وی را درک کرد. ملاقات او با استاد بزرگوار ِ معاصرش که در آن وقت مدیر کتابخانه شاهی پایتخت لو بود، در زندگی و افکار کنفوسیوس تأثیر بسیار زیادی گذاشت.

استاد کونگ که در خارج از چین به نام کنفوسیوس شهرت‌یافت تمام عمرش را در چین وقف تعلیم کرد. با آن که این تعلیمات از مقوله‌ی حکمت عملی بود،‌یک نوع حکمت نظری هم اساس آن محسوب می شد که از برخی جهات، جهان نگری  آگوست کنت و پیروان او را به خاطر می آورد. تعلیم کنفوسیوس همچون  آگوست کنت تمام آن‌چه را به ماوراءالطبیعه تعلق دارد کناری نهاد اما هدفش را نه علم تحققی بلکه فلسفه‌ی اخلاق شمرد.

کنفوسیوس را سقراط چینی خوانده اند و این مخصوصاً از آن روست که فلسفه‌ی وی بیش از هر چیز به انسان و اخلاق انسانی نظر دارد و به آسمان‌ها نگاه نمی‌کند. از مخاطب می‌پرسد که چون تو در باب زندگی هیچ نمی‌دانی درباره مرگ چه خواهی دانست ؟ منطق نظری او مبتنی بر این نکته بود که انسان بداند بر چه چیز می‌تواند علم داشته باشد و بر چه چیزی نمی‌تواند. هدف فلسفه او این بود که از طریق تربیت نفس انسان کامل به‌بار آرد. چیزی که بر خلاف ابرمرد ِ نیچه  طغیانی بر ضد اخلاق انسانی نیست.

یکی از فعالیت‌های کنفوسیوس عبارت از سخنان و اندرزهای سیاسی او با بعضی از پادشاهان و حکمرانان ممالک چین بود. او این کار مهم را مقصد اساسی و ثمره‌ی زندگانی و بالاترین آرزوی خود می‌شمرد، زیرا از روی علم ‌یقین اعتقاد کامل داشت به این‌که نیک بختی و ترقی تمدن ملت چین و بلکه همه ملت های روی زمین بسته به اصلاح نفس و پاکی طینت و فضیلت اخلاقی پادشاهان و حکمرانان می‌باشد.

کنفوسیوس همه جا طرفدار نظم و قدرت قانونی حکومت و در عین حال مخالف استبداد و خودسری پادشاهان بود. حتی هم‌چون فلاسفه هند حق سلطه و قدرت مطلقه را برای پادشاه قائل نشد بلکه آن‌را موکول به رضایت ملت نموده است، زیرا او می‌گوید: کسی بر امپراطوری سلطنت خواهد کرد که ملت رضایت دهد و کسی سلطنت را از دست می‌دهد که رضایت ملت را از دست دهد. حکومت صالح باید دارای سه هدف اصلی باشد: تدارکات شایسته، ارتش نیرومند و جلب اعتماد مردم. لازمه حکومت خوب هم شهریار خوب است.

کنفوسیوس دینی به معنای حقیقی تأسیس نکرده است و از این رو نمی‌توان او را در جزو پیامبران ادیان جهان امروزی مانند دین برهمنی، زردشتی ‌یا عیسوی به شمار آورد، زیرا این ادیان همه احکامی برای زندگی افراد بشر و مکافات و مجازات برای اعمال مردم در دنیا و آخرت و قواعد و شرایطی برای اجرای آداب و رسوم مذهبی برقرار کرده‌اند، لیکن در تعلیمات او چیزی از این مسائل نمی‌توان ‌یافت. اما همه تصدیق می‌کنند که او بانی مذهب رسمی دولت چین است. این مذهب در حقیقت‌یک فلسفه اخلاقی می باشد که با جامه‌ی قدسیّت دینی آراسته شده است.

به عبارت دیگر دین کنفوسیوس نوعی  وحدت وجود  است و برای شرح آن به مردم مغرب زمین بهتر است آن را با فلسفه‌ی اسپینوزا مقایسه کرد. آن‌چه کنفوسیوس آورده است عقیده و الاهیات نیست بلکه دستور اخلاقی عالی اشرافی است و راه انسان برتر است.

کنفوسیوس در مورد خود چنین گفته است:

« در پانزده سالگی دل به درس سپردم. در سی سالگی سخت استوار بودم. در چهل سالگی تردیدی نداشتم. در پنجاه سالگی بر همه رازهای سپهر آگاه بودم. در شصت سالگی گوشم باز شده بود. در هفتاد سالگی توانستم در پی خواهش‌های دل خویش باشم بی‌آن‌که از حد بیرون باشم. »


ادامه مطلب »

چین مهد پروژه‌های جسورانه معماری باقی می‌ماند؟

در یک دهه گذشته استقبال چینی‌ها از ایده‌های جدید به مهاجرت معماران اروپایی به این کشور انجامیده است.

چین مهد پروژه‌های جسورانه معماری باقی می‌ماند؟

سرویس معماری هنرآنلاین: در یک دهه گذشته که موج  مهاجرت‌های شغلی به چین شدت گرفت، اروپا در عمق رکود اقتصادی قرار داشت و معماران جوان در کشورهای آسیب دیده از جمله ایرلند، پرتغال و یونان با فرصت‌های شغلی کمتر و درآمد بسیار پایین روبرو بودند. با این حال طبق آمار در همان سه سال، صنعت ساخت و ساز در چین حدود 90 درصد افزایش یافت. همین امر موجب شد که نسل جدیدی از فارغ‌التحصیلان به چین مهاجرت کنند و شانس موفق‌تری در بازار کار این کشور کسب کنند.

در این شرایط معماران جوان اروپا به این نتیجه رسیده بودند که تنها کسانی می‌توانند مشاغل خود را در اروپا تضمین کنند که در حال حاضر بر روی پروژه‌هایی کار می‌کنند که کمتر با چالش روبه رو است. در حالی  که برای این طراحان بلندپرواز و جاه طلب جالب شرایطی که جسارت انجام کارهای بزرگ را  از آن‌ها می‌گرفت جذابیتی نداشت.

"آلینا والارکسه" که تنها 24 سال سن داشت در اولین تجربه‌اش به عنوان معمار در چین، شروع به طراحی مجموعه ای به مساحت 1.7 میلیون فوت مربعی کرد که هرگز انتظارش را نداشت. دیدگاه وی برای طراحی مجتمعی با سه برج در Jinhua، حدود 300 کیلومتر خارج از شانگهای، به عنوان طرح پیشنهادی برنده انتخاب شد.

او می‌گفت وقتی به دفتر رسیدم از من درخواست شد که این پروژه را پیش ببرم، در حالی که شاید 20 پروژه در سال انجام داده بودم ولی این برج های چند منظوره، مراکز تجاری، اقامتی، ساختمان‌های اداری و... برای من فراتر از تصور بود و همین امر موجب پیشرفت بزرگی شد.

والارکسه می‌گوید که من از جمله اولین کسانی بودم که بعد از خراب شدن بازار اسپانیا به چین آمدم و بعد از آن موج عظیمی از معماران اروپایی به چین مهاجرت کردند. در این میان کارفرماهای چینی نیز به دنبال معماران خارجی بودند تا پروژه‌های خود را به آن‌ها بسپارند. آن‌ها یک نوع طراحی خاص را که نمی‌توانستند از معماران بومی دریافت کنند به معماران اروپایی سفارش می‌دادند. همچنین اکثراً درخواست نوعی معماری عجیب و غریب داشتند که بتوانند به نوعی تغییرات مدرنی در چین ایجاد کند. به طور مثال خواسته یکی از کارفرماها از والارکسه طراحی یک گالری هنری به شکل قطره آب بود. وی عنوان کرد: به طور کلی کسب و کار در چین پررونق بود به طوری که ابتدا دفتر ما با 4 نفر آغاز شد و به سرعت به 20 نفر رسیدیم و رشد عظیمی را شاهد بودیم.

ادامه مطلب

ادامه مطلب »

چین درخواست آمریکا درباره کره شمالی را رد کرد

یک روزنامه چینی، درخواست واشنگتن از پکن برای وارد کردن فشار بیشتر بر کره شمالی را مورد انتقاد قرار داد.

ادامه مطلب »

وزیر خزانه‌داری آمریکا چین را تهدید کرد

وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک سخنرانی، به چین درباره احتمال تحریم شدن این کشور در صورت عدم اجرای تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی هشدار داد.

ادامه مطلب »

ونزوئلا هم دلار را از فروش نفت کنار می‌گذارد

مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده است که قصد دارد در فروش نفت خود دلار آمریکا را کنار گذاشته و به جای آن از روبل روسیه، یوآن چین، روپیه هند و دیگر روش های ممکن استفاده نماید.

ادامه مطلب »

چین در حال برنامه ریزی برای ممنوعیت استفاده از اتومبیل های سوخت فسیلی است

اتومبیل های سوخت فسیلی در چین

ظاهرا چین در حال برنامه ریزی برای ممنوعیت استفاده از اتومبیل های سوخت فسیلی است تا بتواند تولید کربن در کلان شهرهایش را مهار کند. گفته می‌شود برای تولیدکنندگان یارانه‌های ویژه‌ای نیز در نظر گرفته شده است. به نقل از گزارش جدیدی از سوی بلومبرگ، کشور چین خودش را مهیای برنامه ریزی جهت پایان دادن به ...

نوشته چین در حال برنامه ریزی برای ممنوعیت استفاده از اتومبیل های سوخت فسیلی است اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

ادامه مطلب »

درخواست فوری چین از آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد، پکن از آمریکا و کره جنوبی خواسته است تا استقرار سامانه موشکی «تاد» در شبه جزیره کره فورا متوقف شود.

ادامه مطلب »

شگفتی‌های کنفرانس جهانی رباتیک 2017 چین به روایت تصویر

شگفتی‌های کنفرانس جهانی رباتیک 2017 چین به روایت تصویر

کنفرانس جهانی رباتیک 2017 چین همه ساله محلی برای به نمایش گذاشتن تازه‌ترین پیشرفت‌های علم رباتیک و هوش مصنوعی (AI) است؛‌ در ادامه با ما همراه باشید. این کنفرانس که با نام اصلی “World Robot Conference” شناخته می‌شود، به صورت سالانه میزبان جدیدترین دستاوردهای حوزه رباتیک است و فرصتی را برای معرفی محصولات سخت ‌افزاری ...

نوشته شگفتی‌های کنفرانس جهانی رباتیک 2017 چین به روایت تصویر اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

ادامه مطلب »

ترامپ تجارت با چین را ممنوع کند برکنار می‌شود

بنیانگذار سایت افشاگر «ویکی لیکس» در واکنش به تهدیدات توئیتری دونالد ترامپ اظهار داشت که در صورت قطع روابط تجاری آمریکا با چین، رئیس جمهور آمریکا خیلی زود از قدرت برکنار خواهد شد.

ادامه مطلب »

عجایب کشور چین

۱۳ سنت عجیبی که تنها در چین شاهد آن ها خواهید بود

چین کشور عجیبی است و با ورود به آن چیزهایی خواهید دید که ممکن است هیچ گاه در هیچ جای دیگری شاهد آن ها نبوده و نباشید. به عبارت دیگر چینی ها

ادامه مطلب

ادامه مطلب »

سریع ترین قطار دنیا در چین مسافران را با سرعتی باور نکردی جابه‌جا می‌کند!

سریع ترین قطار دنیا در چین مسافران را با سرعتی باور نکردی جابه‌جا می‌کند!

سریع ترین قطار دنیا به تازگی در پایتخت چین شروع به انتقال مسافران کرده است؛ در ادامه به معرفی این ترن و سایر قطارهای تندرو سراسر جهان می‌پردازیم. از چند سال پیش سیستم حمل و نقل چین به داشتن سریع ترین قطار دنیا مشهور بوده است، اما وقوع تصادفی بین دو قطار تندرو (Bullet Train) ...

نوشته سریع ترین قطار دنیا در چین مسافران را با سرعتی باور نکردی جابه‌جا می‌کند! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

ادامه مطلب »

مپ بزرگ و پرپیچ و خم چین و تایوان ورژن ۰٫۲۴ برای بازی Euro Truck Simulator 2

امروز با مپ بزرگ و بسیار متنوع چین و تایوان در خدمت شما هستم ، این مپ توسط Yakuan برای بازی یورو تراک ۲ طراحی و ساخته شده که از ویژگی های این مپ میتوان به وسعت بسیار بزرگ ، پرپیچ و خم بودن بسیاری از جاده ها ، جاده های برفی ، جاده های بیابانی […]

نوشته مپ بزرگ و پرپیچ و خم چین و تایوان ورژن ۰٫۲۴ برای بازی Euro Truck Simulator 2 اولین بار در SimulatorGames Mod | گیم مدز پدیدار شد.

ادامه مطلب »

توافق واشنگتن- سئول برای افزایش فشار بر کره شمالی/چین هشدار داد

مکالمه تلفنی رؤسای جمهور کره جنوبی و آمریکا به توافق برای اعمال فشار بیشتر بر پیونگ یانگ منجر شد، حال آنکه همزمان رسانه های دولتی چین در خصوص پرهیز از ورشکستگی اقتصادی کره شمالی هشدار دادند.

ادامه مطلب »

مخالفت چین با تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، ایران و کره شمالی

وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای به شدت از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه روسیه، ایران و کره شمالی انتقاد کرد.

ادامه مطلب »